Nieuws en activiteiten van de fractie

Súdwest-Fryslân helpt meer mensen met energiearmoede

Dit jaar riep de overheid de Energietoeslag in het leven. Een tegemoetkoming in de kosten van gas en energie, die hard gestegen zijn. Deze regeling gold in gemeente Súdwest-Fryslân voor inwoners die maximaal 120% van het minimumloon verdienen. Het college stelde aan de raad voor om deze doelgroep uit te breiden, om zo meer inwoners in 2022 een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. De gemeente trekt hier 1,16 miljoen euro voor uit.    
“De kosten van boodschappen, gas en licht rijzen de pan uit. Dit raakt steeds meer inwoners. Niet alleen de huishoudens met een inkomen op of rond bijstandsniveau worden extra hard getroffen, maar ook de huishoudens met een inkomen net daarboven. Iedereen moet warm de winter door komen, daarom kijken we voortdurend wat we kunnen doen. Het uitbreiden van de doelgroep die in aanmerking komt voor de Energietoeslag is daar een concreet voorbeeld van”, aldus Marianne Poelman, wethouder met bestaanszekerheid in portefeuille. 

Meer inwoners recht op de Energietoeslag

Inwoners die tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum verdienen, krijgen de helft van de toeslag uitgekeerd. Dat komt neer op €650, eenmalig in 2022. Inwoners met een inkomen tussen de 130% en 140% van het minimumloon, ontvangen eenmalig €325. Ook studenten zijn nu toegevoegd aan de doelgroep en maken aanspraak op de toeslag, als ze zelfstandig wonen.

Herbeoordelingen

Ruim 80% van de doelgroep tot 120% van het minimumloon heeft de toeslag inmiddels aangevraagd en ontvangen. Van inwoners die eerder een afwijzing ontvingen, omdat het inkomen net te hoog was, wordt de aanvraag nu opnieuw beoordeeld. Zij hoeven de toeslag niet weer aan te vragen en ontvangen vanzelf een brief van de gemeente. Inwoners die eerder dachten geen recht te hebben vanwege het inkomen, wordt geadviseerd om de toeslag aan te vragen, als ze nu wel binnen de doelgroep vallen.

Vergroten van bereik  

“Om meer inwoners te wijzen op de toeslag, startten we SWF Tichtby. Elke week zijn we in verschillende dorpen en wijken in de gemeente. We bieden concrete hulp, dichtbij de inwoner, en helpen bij het aanvragen van de Energietoeslag.” licht de wethouder toe. Met de tour bereikt de gemeente op een laagdrempelige manier inwoners met een wat lager inkomen. Via flyers, posters, social media en www.sudwestfryslan.nl/swftichtby wordt bekend gemaakt wanneer de gemeente in welk dorp of wijk is.


Zebrapad bij de Zwetteschool een feit 

Al ver voor en tijdens de campagne hebben we ons samen met de Zwetteschool ingezet voor een zebrapad. We wilden heel graag dat de kinderen en andere inwoners in de buurt veilig kunnen oversteken. We begonnen met een symbolisch zelfgemaakt zebrapad en zijn door de vele stemmen op onze fractie blij dat er met daadkracht deze week nu een écht zebrapad ligt. #hetbestvoorsudwest

Fractie bij UT Festival

Zaterdag 11 juni barstte Sneek uit haar voegen van cultureel talent. Als fractie genoten we van alle muziek en theater. 

Coalitieakkoord gepresenteerd : Grutsk en tichtby 

Als PvdA zijn we trots op dit sociale akkoord. De basis op orde voor iedereen, koers op positieve gezondheid en gelukkig  en betaalbaar wonen waar je hart ligt. Daar gaan we voor.

Samen met wethouders Marianne Poelman en Michel Rietman en vice-fractievoorzitter Johan Feenstra heeft fractievoorzitter Marijke Roskam vertrouwen in de komende bestuursperiode. Marijke; ‘We zijn formateur Sjoerd Tolsma en de betrokken ambtenaren zeer erkentelijk voor hun harde werken.’

Vanaf 1 juni 2022 gaan we aan de slag met dit prachtig akkoord. Wethouder Marianne Poelman; ‘Meedoen en rondkomen, daar wil ik het verschil op gaan maken. Met een gemeente die dichtbij je staat en werkt vanuit vertrouwen.’ 

Wethouder Michel Rietman staat ook startklaar! ‘Ik wil er voor zorgen dat de gemeente er alles aan doet om betaalbaar wonen mogelijk te maken in de wijken en dorpen. Aan de slag, zodat iedereen kan wonen waar haar / zijn hart ligt.’

Michel Rietman tweede wethouder voor PvdA Súdwest-Fryslân

 
Michel Rietman (46) uit Sneek is door PvdA Súdwest-Fryslân voorgedragen als tweede wethouder voor de komende collegeperiode. Zijn maatschappelijke betrokkenheid, leidinggevende kwaliteiten en doorzettingskracht maken hem de ideale kandidaat volgens de kandidatencommissie. 

‘Michel is altiid op syk nei gelyke kânsen foar elk. Op de fuotbalklub, yn de buert mei in tagonklik beweechpaad, mar ek yn it bestjoerlik foarmidden. Hy kin goed lústerje en trochfreegje, doelen stelle dy’t foar elk helder binne en hy is in entûsjaste en ûndernimmende foarman mei humor’, aldus fractievoorzitter Marijke Roskam. ‘As foarsitter fan ús ôfdieling hat hy ús sjen litten datst grutter tinke moast. Fan 6 nei 8 sitten, kop dêrfoar. Earst analyseare wat dêr nedich is en dan alles op alles sette. Sa’n attitude ha we nedich op wichtige dossiers.’

Rietman is op dit moment ledenmanager bij VNO NCW, mobiliteitsmanager bij Groningen Bereikbaar, coach van jonge ondernemers, lid van de Raad van Toezicht van Fryslân Beweegt en voorzitter van voetbalclub Sneek Wit-Zwart. Voorheen werkte hij onder andere voor Friesland Campina. 
 
De beoogd wethouder kijkt uit naar zijn nieuwe rol. ‘Als sociaaldemocraat wil je dat iedereen het goed heeft en gelijke kansen krijgt. Het is een eer om er namens de PvdA voor te zorgen dat de gemeente die basis voor al haar inwoners realiseert. Dichtbij zijn, naast mensen staan. In de wijken en dorpen zorgen voor leefbaarheid. En, aan de slag in een mooi team van wethouders waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen voor de mienskip. Ik ha der nocht oan.’ 
 
 

 

 
 


Marianne Poelman eerste wethouderskandidaat

Marianne Poelman is de eerste kandidaat-wethouder van PvdA Súdwest-Fryslân. Dat is tijdens de ledenvergadering op 29 maart bekend gemaakt door de fractie. Poelman is nu directeur van Technolab SWF en stond op nummer 3 op de kandidatenlijst.
 
Lijsttrekker Marijke Roskam kiest voor het politieke leiderschap. Zij zal als nieuwe fractievoorzitter de relatief jonge en nieuwe fractie aanvoeren in de raad. Daarmee neemt Roskam het stokje over van Johan Feenstra, die zijn ruime kennis en ervaring over kan dragen aan de volgende generatie. 
 
 ‘We willen het best voor Súdwest en met deze rolverdeling gaat dat zeker lukken. Marianne is een kundig en betrokken raadslid en ze is ervaren in het aansturen van een team. Ze zit altijd goed in de inhoud, heeft een groot warm hart en denkt altijd in de beste oplossing voor de inwoner', aldus Roskam. 'Marianne is daarnaast gewend in haar projecten en ondernemerschap zaken praktisch aan te pakken. Niet te lang vergaderen, maar het verschil willen maken.’
 
 Poelman: ‘Ik krijg het vertrouwen van de fractie en daarmee de kans om dat sociale verschil te maken. Als PvdA-er wil ik zorgen dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen, denk aan werk en wonen. Als professional in het bestuurlijk veld is het super om de komende tijd het beste uit mezelf en anderen te halen.’ 


Men zegt wel dat dingen die de moeite waard zijn nooit makkelijk zijn. Net als elk succesvol bedrijf zijn ook wij de nodige hobbels tegengekomen. Maar ook als het kon, zouden we daar niets aan veranderen! Waarom? Omdat we op deze reis ontzettend veel geleerd hebben en onze diensten in de echte wereld hebben kunnen testen. En onze klanten profiteren van die jarenlange ervaring.

Gewonnen!

Dank voor al jullie stemmen en vertrouwen! We zijn met 8 zetels de grootste partij geworden in Súdwest-Fryslân. Een sociale boppeslach! Op deze site zullen we jullie blijven informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten om mee te praten. 

Lees hier ons actieplan tegen energiearmoede

11 maart bood Marijke Roskam dit aan aan Frans Timmermans. 'Help de mensen met een krappe beurs met energie besparen en duurzame opwekking, zodat ze niet in armoede komen door de hoge rekening.' 

Speerpunten

Voldoende betaalbare woningen in dorpen en wijken. Gelijke kansen voor alle kinderen. Veilige wegen. Goed werk en waardering voor iedereen. Menselijke zorg. Een gemeente die ondernemerschap en initiatieven uit de Mienskip niet frustreert, maar juist verder helpt. Bekijk hier onder het programma waarmee we dat gaan bereiken. 

Betaalbaar wonen, kansengelijkheid en goed werk

Bouwe bliksem

Wonen waar je hart ligt! Er moet voor iedereen een betaalbare woning zijn. De gemeente kan en moet veel meer doen om te zorgen voor woonplannen. Luister naar de dorpen en wijken. 

Kansen voor iedereen

Maar 40% van de armoederegelingen wordt benut. Hartstikke zonde. We willen kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren. Zorg dat ze mee kunnen doen.

Ruim baan voor werk

Heb je nog geen diploma? Is het leven anders gelopen dan je wilde? Of zit je in een baan waarin je niet gelukkig bent? Dat is zonde. We willen zorgen dat zowel werkgevers als werknemers in onze gemeente volop de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. 

Gelukkige kinderen en jongeren, positieve energie, aan de slag

De jeugd heeft de toekomst 

Een zorgeloze jeugd en gelijke kansen voor al onze kinderen, dat is onze missie. Het beste onderwijs, activiteiten waar alle jongens en meisjes aan mee kunnen doen, sport en spel waarbij niemand wordt uitgesloten, culturele activiteiten, waarbij je heerlijk opgaat in je fantasie en je talenten kunt ontdekken. Meedoen is zo belangrijk. 

Groen mee kunnen doen 

'De himel blau, de sinne klear.' Obe Postma (fan Koarnwert) beschreef het Friese landschap in de vorige eeuw zo mooi. Groen, weids en biodivers. Kijk naar Heeg, waar met de coöperatie en pluktuin positieve energie ontstaat om met elkaar biodiversiteit, groene energie en gezondheid te bereiken. Dat geluk gunnen we ieder dorp en iedere wijk. 

BV Súdwest-Fryslân

De ondernemers in Súdwest Fryslân zijn goud waard. Ze zorgen voor werk, welzijn en het waarmaken van dromen. In de komende jaren zijn ze hard nodig om de arbeidsmarkt goed in te richten voor de toekomst. Zij moeten optimale support krijgen van de gemeente om hun ambities en plannen waar te maken. Rom baan foar ûndernimmerskip! 

Leve cultuur , veilige weg, gemeente die naast je staat

Klink dan en daverje 

 Hoe mooi is het dat in Blauwhuis een fanfare is waar alle leeftijden en niveau's met elkaar een mooi stuk spelen? Dat Woudsend ieder jaar een toneeluitvoering heeft? En dat de eigen taal en geschiedenis in Hylpen zo goed bewaard en doorgegeven wordt? Zonder cultuur en gezamenlijke activiteiten zijn we niets. Er wordt geen cent bezuinigd, cultuur op allerlei manieren is en blijft toegankelijk voor iedereen. 

Sûn en sosjaal


 Ben je en voel je je gelukkig en gezond? Waar krijg je energie van? Wat houdt je tegen om mee te doen? Dat zijn de belangrijke vragen waarbij de gemeente kan helpen. 


Zorg is geen markt maar draait om mensen. We willen geen zorgbedrijven met te hoge winsten in onze gemeente. Onze voorkeur gaat uit naar lokale bedrijven die de regio en cultuur van onze veelzijdige gemeente kennen. Bestemming Súdwest

We willen dat je trots kunt zijn op jouw gemeente. En dus dat je kunt rekenen op een uitnodigende, groene, gezonde, schone en bovenal veilige omgeving. 
 Onveilige verkeerssituaties moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. We willen dat de gemeente direct aan de slag gaat zodat inwoners veilig op pad kunnen. Hierbij denken we aan locaties zoals de Zwetteschool in Sneek en andere onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars. 

Betrouwbare gemeente

De gemeente voelt veel te ver weg en het is moeilijk om direct contact te hebben. Brieven zijn ingewikkeld en je moet digitaal zeer vaardig zijn. 

Dat moet anders. 
We willen alleen nog maar leesbare brieven, begrijpelijke taal en in plaats van afstandelijke communicatie gewoon even een telefoongesprek of ontmoeting tussen mensen. Inwoners zijn mensen, geen klantnummers. 


Van de grootste naar de beste gemeente  

Súdwest-Fryslân is qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. Onze partij wil dat we ook de beste en meest sociale gemeente zijn. Nu is dat nog niet het geval. Wat zijn de uitdagingen? 

* Honderden jongeren, gezinnen en senioren kunnen geen betaalbaar huis vinden op de plek waar waar hun hart ligt. 
* Teveel kinderen leven in armoede, maar 40% van de armoederegelingen wordt gebruikt. 
* Er zijn te vaak onveilige verkeerssituaties voor kinderen, kwetsbaren en minder validen. 
* Werkgevers staan te springen om personeel, maar er moeten meer mensen daartoe opgeleid worden. 
* Ondernemers en initiatieven in de dorpen en wijken hebben tal van plannen, maar worden niet optimaal geholpen door de gemeente. 

Dat moat oars! Wy wolle it best foar Súdwest.