Nieuws en activiteiten van de fractie

Geld naar Jeugdzorg en verkeersknelpunten  

Volgens  PvdA-woordvoerder Johan Feenstra schrijft Súdwest-Fryslân geschiedenis met de begroting voor 2023. Deze werd in november vastgesteld, maar deze week ging het om de actualisatie. Die hield in dat de raad nog 6 miljoen euro incidenteel mocht bestemmen en 7,4 miljoen euro structureel. Ongekend, aldus Feenstra, want de raad moest jarenlang op een houtje bijten. 

🌹 Op initiatief van de PvdA wordt het geld dat bestemd was voor de elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark ingezet voor verkeerskundige knelpunten en voor eventuele tekorten in de jeugdzorg. Deze amendementen haalden een meerderheid. 

Café De Roos 

Maandag 23 januari vanaf 19.30 uur in de Schuttersheuvel in Sneek, 
aan de Sytsmastraat 8A. 


Beste inwoner van Súdwest-Fryslân, wil je eens kennis maken met onze fractie? Zijn er dingen die spelen in jouw wijk of dorp? Kom komende maandagavond langs voor koffie en een goed gesprek, we horen graag wat er leeft. Ook als je gewoon eens wilt weten wie er in de raad zitten kun je laagdrempelig kennis maken. De koffie en oranjekoek staan klaar in De Schuttersheuvel in Sneek. 


Ontmoet de fractie 

Woon je in de buurt van Workum? Iedere eerste vrijdag van de maand kun je jouw ideeën of zorgen delen. Kom langs in de Klameare tussen 09.30 - 10.20 uur of mail naar a.bouwhuis@sudwestfryslan.nl . De Friso schreef er al een mooi stuk over. Wês wolkom! 

De Potten 

Hoe zorgen we voor een mooie, betaalbare, groene en bereikbare locatie? Pieter-Jan en Johan liepen mee met de ambitiewandeling om te horen hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. In balans met de omgeving, recreatie ook voor een kleine beurs en gezellige activiteiten voor iedereen, daar gaan we voor als PvdA.

Aan de slag met een nieuwe Klameare!

We feliciteren het bestuur van Kultuerhús Klameare en alle inwoners van Workum.nl met het besluit van de raad om in te stemmen met nieuwbouw.

Marijke Roskam zei dit er over in de raad :
Yn de kommisje kaam de positiviteit en de ambysje fan de Warkummers en it bestjoer al geweldich nei foarren. Ik sprek ut namme fan de hiele fraksje fan de PvdA at ik sis dat wy de polityk yn gien bin om ferskate redenen. Ien derfan leit jûn foar: it moochlik meitsjen fan saken wertroch at minsken elkoar moetsje kinne, talenten ontdekke, harren sjoen fiele en ferbining meitsje kinne mei de oar. 

We ha alle fertrouwen dat hja yn Workum en mei de omlizzende buorskippen mei elkoar in geweldich moai nij sosjaal en kultureel moetingssintrum mei elkoar delsette. 

Dat wy jûn ja sizze tsjin de nije Klameare is rjochting de feestdagen in moai momint, we hoopje dat it kado foar en troch de mienskip gau boud wurdt. Mei as dudlike strik der om hinne dat we hjoed yn de notysje actualisatie begroting leze kinne dat it jild dudlik allokkeert is foar de Klameare yn de begrutting en kommende jierren. 

Mar foarsitter, it grutste kado is de Warkummer mienskip sels. We wolle harren tank sizze foar it trochsettingsfermogen, de enerzjy en folle tiid dy’t sitten gien is yn de ofrune tiid. We winskje jimme fan jong oant ald - fan theaterles oant biljertjun - in machtig moaie tiid mei elkoar.

De gemeente dichtbij de inwoners 

 De PvdA wil graag dat de gemeente dichter bij de inwoners staat. Persoonlijk contact. Voor iedereen bereikbaar. We zijn dan ook grutsk op deze sociale koers en de mensen van SWF Tichtby. In de Leeuwarder Courant stond een mooi artikel (zie hierboven) over de Vliegende Brigade, een team van ambtenaren dat direct inwoners helpt.  

Hart voor winkeliers

Heeft u de harten op de winkeldeuren al gezien?
Samen met Ondernemend Sneek en Babyplanet Sneek zijn we in november onze stickeractie 'hartelijk welkom' gestart. Een hart onder de riem en op de deur voor ondernemers. 

Winkeliers in Súdwest-Fryslân kunnen een bijzondere deursticker krijgen. Op die sticker staat vermeld dat het winkelend publiek van harte welkom is. De enorme energieprijzen zorgen er namelijk voor dat ondernemers soms liever de kou buiten de deur houden en de deur dicht. Met de sticker weten bezoekers dat men warm welkom wordt geheten.

Meer geld voor dorpshuizen 

De gemeente Súdwest-Fryslân wil 1 miljoen euro extra structureel uittrekken per jaar om ontmoetingscentra toekomstbestendig te maken. 

De raad beslist in februari over deze uitgave. Het geld gaat dan naar dorpshuizen en wijkcentra. De besturen kunnen het gebruiken om van het gas af te gaan of energieneutraal te worden. Súdwest-Fryslân telt 63 ontmoetingsruimten. Er wordt ook gekeken of functies in een wijk of dorp gecombineerd kunnen worden met de multifunctionele accommodaties. 

Súdwest-Fryslân helpt meer mensen met energiearmoedeDit jaar riep de overheid de Energietoeslag in het leven. Een tegemoetkoming in de kosten van gas en energie, die hard gestegen zijn. Deze regeling gold in gemeente Súdwest-Fryslân voor inwoners die maximaal 120% van het minimumloon verdienen. Het college stelde aan de raad voor om deze doelgroep uit te breiden, om zo meer inwoners in 2022 een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. De gemeente trekt hier 1,16 miljoen euro voor uit.    

“De kosten van boodschappen, gas en licht rijzen de pan uit. Dit raakt steeds meer inwoners. Niet alleen de huishoudens met een inkomen op of rond bijstandsniveau worden extra hard getroffen, maar ook de huishoudens met een inkomen net daarboven. Iedereen moet warm de winter door komen, daarom kijken we voortdurend wat we kunnen doen. Het uitbreiden van de doelgroep die in aanmerking komt voor de Energietoeslag is daar een concreet voorbeeld van”, aldus Marianne Poelman, wethouder met bestaanszekerheid in portefeuille. 


Zebrapad bij de Zwetteschool een feit 

Al ver voor en tijdens de campagne hebben we ons samen met de Zwetteschool ingezet voor een zebrapad. We wilden heel graag dat de kinderen en andere inwoners in de buurt veilig kunnen oversteken. We begonnen met een symbolisch zelfgemaakt zebrapad en zijn door de vele stemmen op onze fractie blij dat er met daadkracht deze week nu een écht zebrapad ligt. #hetbestvoorsudwest

Coalitieakkoord gepresenteerd : Grutsk en tichtby 

Als PvdA zijn we trots op dit sociale akkoord. De basis op orde voor iedereen, koers op positieve gezondheid en gelukkig  en betaalbaar wonen waar je hart ligt. Daar gaan we voor.

Samen met wethouders Marianne Poelman en Michel Rietman en vice-fractievoorzitter Johan Feenstra heeft fractievoorzitter Marijke Roskam vertrouwen in de komende bestuursperiode. Marijke; ‘We zijn formateur Sjoerd Tolsma en de betrokken ambtenaren zeer erkentelijk voor hun harde werken.’

 Wethouder Marianne Poelman; ‘Meedoen en rondkomen, daar wil ik het verschil op gaan maken. Met een gemeente die dichtbij je staat en werkt vanuit vertrouwen.’ Wethouder Michel Rietman staat ook startklaar! ‘Ik wil er voor zorgen dat de gemeente er alles aan doet om betaalbaar wonen mogelijk te maken in de wijken en dorpen. Aan de slag, zodat iedereen kan wonen waar haar / zijn hart ligt.’

Michel Rietman tweede wethouder voor PvdA Súdwest-Fryslân

 
Michel Rietman (46) uit Sneek is door PvdA Súdwest-Fryslân voorgedragen als tweede wethouder voor de komende collegeperiode. Zijn maatschappelijke betrokkenheid, leidinggevende kwaliteiten en doorzettingskracht maken hem de ideale kandidaat volgens de kandidatencommissie. 

‘Michel is altiid op syk nei gelyke kânsen foar elk. Op de fuotbalklub, yn de buert mei in tagonklik beweechpaad, mar ek yn it bestjoerlik foarmidden. Hy kin goed lústerje en trochfreegje, doelen stelle dy’t foar elk helder binne en hy is in entûsjaste en ûndernimmende foarman mei humor’, aldus fractievoorzitter Marijke Roskam.
 
De beoogd wethouder kijkt uit naar zijn nieuwe rol. ‘Als sociaaldemocraat wil je dat iedereen het goed heeft en gelijke kansen krijgt. Het is een eer om er namens de PvdA voor te zorgen dat de gemeente die basis voor al haar inwoners realiseert. Dichtbij zijn, naast mensen staan. In de wijken en dorpen zorgen voor leefbaarheid. En, aan de slag in een mooi team van wethouders waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen voor de mienskip. Ik ha der nocht oan.’ 
 
 

 

 
 


Marianne Poelman eerste wethouderskandidaat

Marianne Poelman is de eerste kandidaat-wethouder van PvdA Súdwest-Fryslân. Dat is tijdens de ledenvergadering op 29 maart bekend gemaakt door de fractie. Poelman is nu directeur van Technolab SWF en stond op nummer 3 op de kandidatenlijst.
 
Lijsttrekker Marijke Roskam kiest voor het politieke leiderschap. Zij zal als nieuwe fractievoorzitter de relatief jonge en nieuwe fractie aanvoeren in de raad. Daarmee neemt Roskam het stokje over van Johan Feenstra, die zijn ruime kennis en ervaring over kan dragen aan de volgende generatie. 
 
 ‘We willen het best voor Súdwest en met deze rolverdeling gaat dat zeker lukken. Marianne is een kundig en betrokken raadslid en ze is ervaren in het aansturen van een team. Ze zit altijd goed in de inhoud, heeft een groot warm hart en denkt altijd in de beste oplossing voor de inwoner', aldus Roskam. 'Marianne is daarnaast gewend in haar projecten en ondernemerschap zaken praktisch aan te pakken. Niet te lang vergaderen, maar het verschil willen maken.’
 
 Poelman: ‘Ik krijg het vertrouwen van de fractie en daarmee de kans om dat sociale verschil te maken. Als PvdA-er wil ik zorgen dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen, denk aan werk en wonen. Als professional in het bestuurlijk veld is het super om de komende tijd het beste uit mezelf en anderen te halen.’ 


Gewonnen!

Dank voor al jullie stemmen en vertrouwen! We zijn met 8 zetels de grootste partij geworden in Súdwest-Fryslân. Een sociale boppeslach! Op deze site zullen we jullie blijven informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten om mee te praten. 

Speerpunten

Lees hieronder waar we als PvdA Súdwest-Fryslân aan werken.

Betaalbaar wonen, kansengelijkheid en goed werk

Bouwe bliksem

Wonen waar je hart ligt! Er moet voor iedereen een betaalbare woning zijn. De gemeente kan en moet veel meer doen om te zorgen voor woonplannen. Luister naar de dorpen en wijken. 

Kansen voor iedereen

Maar 40% van de armoederegelingen wordt benut. Hartstikke zonde. We willen kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren. Zorg dat ze mee kunnen doen.

Ruim baan voor werk

Heb je nog geen diploma? Is het leven anders gelopen dan je wilde? Of zit je in een baan waarin je niet gelukkig bent? Dat is zonde. We willen zorgen dat zowel werkgevers als werknemers in onze gemeente volop de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. 

Gelukkige kinderen en jongeren, positieve energie, aan de slag

De jeugd heeft de toekomst 

Een zorgeloze jeugd en gelijke kansen voor al onze kinderen, dat is onze missie. Het beste onderwijs, activiteiten waar alle jongens en meisjes aan mee kunnen doen, sport en spel waarbij niemand wordt uitgesloten, culturele activiteiten, waarbij je heerlijk opgaat in je fantasie en je talenten kunt ontdekken. Meedoen is zo belangrijk. 

Groen mee kunnen doen 

'De himel blau, de sinne klear.' Obe Postma (fan Koarnwert) beschreef het Friese landschap in de vorige eeuw zo mooi. Groen, weids en biodivers. Kijk naar Heeg, waar met de coöperatie en pluktuin positieve energie ontstaat om met elkaar biodiversiteit, groene energie en gezondheid te bereiken. Dat geluk gunnen we ieder dorp en iedere wijk. 

BV Súdwest-Fryslân

De ondernemers in Súdwest Fryslân zijn goud waard. Ze zorgen voor werk, welzijn en het waarmaken van dromen. In de komende jaren zijn ze hard nodig om de arbeidsmarkt goed in te richten voor de toekomst. Zij moeten optimale support krijgen van de gemeente om hun ambities en plannen waar te maken. Rom baan foar ûndernimmerskip! 

Leve cultuur , veilige weg, gemeente die naast je staat

Klink dan en daverje 

 Hoe mooi is het dat in Blauwhuis een fanfare is waar alle leeftijden en niveau's met elkaar een mooi stuk spelen? Dat Woudsend ieder jaar een toneeluitvoering heeft? En dat de eigen taal en geschiedenis in Hylpen zo goed bewaard en doorgegeven wordt? Zonder cultuur en gezamenlijke activiteiten zijn we niets. Er wordt geen cent bezuinigd, cultuur op allerlei manieren is en blijft toegankelijk voor iedereen. 

Sûn en sosjaal


 Ben je en voel je je gelukkig en gezond? Waar krijg je energie van? Wat houdt je tegen om mee te doen? Dat zijn de belangrijke vragen waarbij de gemeente kan helpen. 


Zorg is geen markt maar draait om mensen. We willen geen zorgbedrijven met te hoge winsten in onze gemeente. Onze voorkeur gaat uit naar lokale bedrijven die de regio en cultuur van onze veelzijdige gemeente kennen. Bestemming Súdwest

We willen dat je trots kunt zijn op jouw gemeente. En dus dat je kunt rekenen op een uitnodigende, groene, gezonde, schone en bovenal veilige omgeving. 
 Onveilige verkeerssituaties moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. We willen dat de gemeente direct aan de slag gaat zodat inwoners veilig op pad kunnen. Hierbij denken we aan locaties zoals de Zwetteschool in Sneek en andere onveilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars. 

Betrouwbare gemeente

De gemeente voelt veel te ver weg en het is moeilijk om direct contact te hebben. Brieven zijn ingewikkeld en je moet digitaal zeer vaardig zijn. 

Dat moet anders. 
We willen alleen nog maar leesbare brieven, begrijpelijke taal en in plaats van afstandelijke communicatie gewoon even een telefoongesprek of ontmoeting tussen mensen. Inwoners zijn mensen, geen klantnummers.