Wie gun jij een huis op de plek van zijn/haar hart? Doe mee met onze actie op 14 februari 'Wonen waar je hart ligt'! 

Laat weten wie volgens jou al zo lang hartstochtelijk zoekt naar een betaalbaar huis in zijn of haar dorp of wijk (in Súdwest-Fryslân). We kiezen drie mensen uit die we een mooie en waardevolle verrassing bezorgen. Je mag jezelf aanmelden, maar ook iemand anders. #wonenwaarjehartligt

Programma 'Wonen'

 

Yn geouwehoer kinst net wenje. Op dit moment komen jongeren, senioren en en gezinnen met normale inkomens niet of nauwelijks aan een huis. Bizar en zeer slecht voor de leefbaarheid in de steden en dorpen. Tijd voor actie en regie van de gemeente. 


PvdA Súdwest Fryslân wil dat jij betaalbaar kunt wonen waar je hart ligt. De gemeente moet daarom zelf hard aan de slag met dorpen en wijken.

Luister
naar de dorpsbelangen en wijkplatforms - zoals bijvoorbeeld in Blauwhuis, IJlst, Hindeloopen en Raerd - en help ze verder! Zij weten wat de behoefte is en waar er ruimte is.

De gemeente moet de regie nemen op de woningmarkt. De gemeente kan en móet vaker als sociale projectontwikkelaar optreden. Actieve grondpolitiek zal er voor zorgen dat er veel meer vaart komt in de woningbouw met acceptabele prijzen. 


Er moeten voldoende betaalbare huurhuizen worden gebouwd. Dat betekent dat de processen bij de gemeente vele malen sneller moeten dan nu het geval. Ga aan de slag, leer van andere gemeenten en biedt de woningzoekers perspectief.

In dorpen en steden met woningnood een 'lytse húskes strjitte' met betaalbare, mooie en duurzame huisjes zoals in Hardegarijp voor de doelgroepen waarbij de nood het hoogst is. 

Bij gronden voor sociale woningbouw vraagt de gemeente niet de hoofdprijs, zo kunnen corporaties sneller en betaalbaarder bouwen. 


De starterslening en blijverslening worden actief gepromoot.


Je kunt niet allemaal plannen maken voor de steden / centra en de dorpjes links laten liggen. Dat is funest voor de leefbaarheid. Verdeel de huizen eerlijk en durf af te gaan op de signalen uit het dorp, in plaats van blind te staren op veel te algemene prognoses. 


Bouw flexibel met demontabele huizen, zodat je veel sneller kunt op - en afschalen. 


We introduceren zelfwoonplicht in de gehele gemeente voor woningen tot 350.000 euro. Toeristen zijn van harte welkom. Maar niet om schitterende huisjes de helft van het jaar leeg te laten staan. 


Tiny Houses zijn een onderdeel van de oplossing, maar dan wel betaalbaar. De gemeente moet onderzoeken of er een bepaalde vorm van gemeentegarantie kan worden gegeven. 


Voor starters wordt bouwen bereikbaarder door het mogelijk maken van erfpacht


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt gesteund en gestimuleerd: Bewoners kunnen dan zelf met elkaar woonplannen realiseren zonder afhankelijk te zijn van projectontwikkelaars. 


Op locaties waar huizen worden opgekocht door beleggers, kan de gemeente zelf ingrijpen door huizen op te kopen en een prijsmaximum te realiseren. Op meerdere plekken in Nederland wordt dit al gedaan: De gemeente als huisvester


We realiseren een masterplan Wonen Waar Je Hart Ligt, met werkateliers waarin dorpsbelangen, jongeren, ouderen, corporaties, projectontwikkelaars, creatieve makers, banken, de gemeente en andere betrokkenen aan tafel komen en daar net zolang blijven zitten tot er een oplossing is voor de woningnood. 


Met een team Leegstand en Transitie gaan we aan de slag met leegstaande kantoren, verpauperde panden en andere locaties die snel kunnen worden omgebouwd naar goede woningen.